Juli 2024

19. Juli

nín hăo – Waffenkammershow (Wien -Bejing)

Eröffnung

Ping Rodach contemporary

18:30 – 21:00

Gruppenausstellung in Kooperation mit BMCA (BlueMountainContemporaryArt)
Luo Xinzi, Nikola Milojcevic, Gert Reisinger, Red Huemer, Nie Shiwei